"Żłobek dla dziecka szansą dla rodzica."

O projekcie

W naszym żłobku realizowany jest projekt pt. „Żłobek dla dziecka szansą dla rodzica” realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Wartość projektu: 695 321,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 590 321,00 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 15 rodzicom/opiekunom prawnym (14 kobietom i 1 mężczyźnie) z miasta Mielec oraz z powiatu mieleckiego mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie dostępności opieki żłobkowej, tj. utworzenie 15 nowych bezpłatnych miejsc opieki żłobkowej dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w integracyjnym oddziale Żłobka Niepublicznego Mistrzowie Zabawy.

Okres realizacji projektu: 2017-06-01–2019-08-31.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 601 142 178.

W związku z realizowanym projektem żłobek przy ul. Jadernych jest bezpłatny do 31.08.2019.

Rekrutacja

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które  zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

  • Status na rynku pracy rodzica/opiekuna prawnego opiekującego się dzieckiem do lat 3 – os. bezrobotna, nieaktywna zawodowo lub pracująca przebywająca na urlopie zw. z urodzeniem dziecka.
  • Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat/zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia.
  • Zamieszkiwanie na terenie powiatu mieleckiego.
  • Wiek dziecka.
  • Sytuacja materialna w rodzinie (oświadczenie o dochodach za ostatnie 3 m-ce lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej).
  • Stopień niepełnosprawności.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie