Mistrzowie Zabawy się integrują
— przedszkole

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci z powiatu mieleckiego, poprzez utworzenie integracyjnego oddziału przedszkola Mistrzowie Zabawy w Mielcu dla 35 dzieci (w tym 4 dzieci z niepełnosprawnościami) w wieku 3–6 lat z gmin: Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Mielec w okresie 15 miesięcy od 01.06.2017 r. do 31.08.2018 r.

W ramach projektu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci w 2 grupach wiekowych wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, logorytmiczne, zajęcia z psychologiem oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Wsparciem zostanie objętych 2 nauczycieli, rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym oraz utworzony integracyjny oddział niepublicznego przedszkola Mistrzowie Zabawy w Mielcu zostanie zorganizowany dowóz dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości wychowania przedszkolnego w powiecie mieleckim poprzez utworzenie integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola Mistrzowie Zabawy w Mielcu dla 35 dzieci w wieku 3-6 lat z gmin Borowa, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Mielca w okresie 15 miesięcy od 01.06.2017 r. do 31.08.2018 r. W ramach projektu utworzonych zostanie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w szczególności dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, Down ‘a, niedowidzących, niedosłyszących.

W ramach projektu przez 12 miesięcy zostanie sfinansowany pobyt i wyżywienie dzieci. Dieta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka (możliwa będzie dieta bezglutenowa).

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zgodnie z podstawą programową. Oferta edukacyjna zostanie poszerzona o zajęcia dodatkowe, opiekę logopedyczną, profilaktykę wad postawy, opiekę psychologa oraz zajęcia rozwijające.

Żłobek dla dziecka szansą dla rodzica

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 15 rodzicom/opiekunom prawnym (14 kobietom i 1 mężczyźnie) z miasta Mielec oraz z powiatu mieleckiego mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie dostępności opieki żłobkowej, tj. utworzenie 15 nowych bezpłatnych miejsc opieki żłobkowej dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 27 miesięcy od 01.06.2017 r. do 31.08.2019 r. w integracyjnym oddziale Żłobka Niepublicznego Mistrzowie Zabawy.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, tj. os. bezrobotnych i przebywających na urlopach zw. z ur/wych. dziecka. Zostanie utworzonych 15 nowych miejsc opieki żłobkowej, bezpłatnych dla r/o przystosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (sensoryczną, intelektualną, komunikowania się, ruchową). Zostanie zakupiony budynek i przystosowany na potrzeby żłobka zgodnie z obowiązującymi normami okreśłonymi w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 10 lipca 2014 r.

W sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Utworzony zostanie integracyjny plac zabaw, który przyczyni się zintegrowania dzieci zdrowych i dysfunkcyjnych. W ramach projektu zostanie całkowicie sfinansowany pobyt i wyżywienie dzieci. Dieta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka. Zatrudnionych zostanie 3 opiekunów. Dwie osoby uzyskają kwalifikacje opiekuna dziecięcego. Oferta żłobka zostanie poszerzona o zajęcia dodatkowe (edukacyjne, integracji sensorycznej, opiekę logopedyczną, profilaktykę wad postawy, opiekę psychologa) dostosowane do obowiązujących programów nauczania oraz możliwości dzieci zgodnie ze standardem określonym w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.